ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠨ ᠮᠦ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠠᠢᠯᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠢᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠣᠷᠭᠢᠯ᠂ ᠣᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠭᠰᠤᠮᠨᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠲᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖

ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠨᠥᠮᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠳᠭᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠢ ᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠩ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠪᠠ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠢᠳᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠰᠭᠢᠵᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠦᠰᠴᠦ ᠥᠯᠪᠡᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠲᠥᠭᠡᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠵᠤᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤᠷᠲᠤᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ︕ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ᠄«ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ᠠ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠦᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠣᠰᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠷᠦ ᠳᠠᠯᠤ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠢᠯᠠᠮᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠲᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠬᠣᠷᠤᠰᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠄«ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠲᠥᠷᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠯᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠬᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ᠄«ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠦ︖» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠥᠭᠦᠳᠴᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢ ᠲᠥᠪ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠳᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠁

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ«ᠽᠦᠸᠧ ᠵᠤᠸᠠᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ» ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠭᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠭᠡ ᠴᠦᠩ ᠡᠯ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠳ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠯᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︕ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠴᠢᠬᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠩ ᠾᠧᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠺᠣᠯᠤᠨᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠢᠳᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠯᠠᠢᠷᠠᠨ ᠬᠢᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠥᠭᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠰᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠰᠥᠭᠦᠳᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠ︕ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠥᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠴᠥᠯᠪᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠯᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠳᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢᠲᠤ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ«ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ« ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ» ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ︕

ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ - ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ︕ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠥᠮ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠯᠳᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠌ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠦᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠦᠬᠦᠪᠡᠯ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠦᠨ ᠥᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠬᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢ︕ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ«ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠥᠭᠦᠷᠭᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ«ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠠᠯᠲᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠣᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠮᠦ᠂ ᠾᠧᠺᠲ᠋ᠡᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠪ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ«ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠭᠢᠮᠠᠢ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ︕ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠥᠩᠭᠡᠯᠵᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠭᠲᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠰᠥᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠣᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠥᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠥᠮ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠲᠠᠷ ᠪᠤᠢᠳᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠳᠤᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠤᠷᠠᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠳᠣᠬᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠩ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠱᠦᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠭᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠭᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠥᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠮᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠥᠮ ᠭᠠᠪᠠ ᠳᠥᠩᠭᠡ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠳᠭᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠠᠳᠭᠤᠯᠴᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠣᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠠᠨ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ︕ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠷᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ︕ ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠣᠲᠠ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠪᠠ ᠳᠥᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠤᠭ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ«ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ» ᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︕ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︕ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠳᠭᠤᠬᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠬᠠᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠮ᠎ᠡ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠭᠴᠡ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠭ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠮᠡᠯᠲᠡᠢᠨ ᠴᠡᠯᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠨ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠦᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠴᠣᠩᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠢᠯᠠᠰ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠨᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠯᠤᠤᠷ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠦ ᠵᠢᠭᠳᠡᠬᠡᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠤᠷ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠣᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠦᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠭᠣᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠣᠷᠬᠢᠪᠠ︕ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠳᠭᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠦᠵᠧᠦ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠭᠤᠮᠠᠯ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠣᠶᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠠ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠲᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠤ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠣᠪᠤᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠯᠧᠢᠵᠧᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠶᠢᠽ ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠲᠠᠮᠠᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠮ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︕ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ᠂«ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ» ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ«ᠠᠯᠮᠤᠷᠠᠳ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠲᠠᠷᠪᠤᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠣᠭᠤᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠲᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ᠌᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠯᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠠ ᠳᠥᠩᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠡᠢᠮᠦ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠺᠠᠲᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠤᠷ ᡂᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠦᠭᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠴᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠩᠳᠡ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠣᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠨᠢᠳᠦᠳ ᠭᠡᠵᠢ ᠡ︕ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠨᠢ᠄«ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠩᠭᠤᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠁

ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠳᠭᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ︕ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠴᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082