ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ

ᠳ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠩᠸᠠᠩᠵᠢᠯ

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︕

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ᠌ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ᠂«ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

«ᠠ᠂ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ» ᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠴᠠᠪᠢᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ«ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠁» ᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠯ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠤᠢᠳᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ︕

«ᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠥᠲᠡᠯᠪᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠤᠢᠰᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠲᠡᠨᠢᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠬᠦᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶᠦᠭ᠌ ᠥᠩᠭᠦᠷᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠄«ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ︖ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

«ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡ︕ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ» ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

«ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ ᠁

«ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠥᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠥᠳᠭᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

«ᠠᠪᠤ ᠡ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠ︖» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

«ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦᠦ︖ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠤ᠂ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠯ ᠢ ᠲᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠯᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠯᠠ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠳ᠋ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

«ᠵᠠ᠂ ᠬᠦᠦ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠪᠢ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠠ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠮ ᠳᠥᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ ᠭᠣᠶᠤᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠲᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠩᠳᠠᠵᠤ ᠬᠡᠦᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠰᠡᠬᠦᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠠᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠷᠲᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠦ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠦ ᠵᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ - ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠣᠯᠤᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠦ︖ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠴᠢᠰ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠲᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082