ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠸᠧ ᠽᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ

ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠰᠠᠷᠤᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ - ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠪᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠮᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠣᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠥᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠤ᠂ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢᠬᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠰᠦᠳ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ«ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤ ᠴᠥᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠭ» («ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ» ᠲᠤ) ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠯᠢᠭ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯ« ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤ ᠢᠭᠴᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠭᠥᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ» (« ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ» ᠲᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠳᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠴᠥᠮ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠤᠭᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠢᠪᠤᠭᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠥᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︕ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠳᠥᠯᠭᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠨᠠᠢᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢᠬᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠨ ᠹᠧᠨ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠲᠤᠷ ᠲᠤ« ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ» ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠯᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃«ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ» ᠲᠤ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ) ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠣᠣ ᠴᠢᠤᠸᠠᠢ (ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠰᠡᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ) ᠬᠦᠷᠪᠡ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠷᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠮ ᠨᠢ ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠌ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠢ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠨ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠨᠥᠬᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠡᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠴᠢᠨ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠧᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠨᠢᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ«ᠰᠤᠮᠤ» ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠱᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠣᠷᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠨᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ«ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠨᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ» ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

«ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌» ᠢ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠨᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ᠋ ᠯᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠷᠤᠩᠬᠤᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠴᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠦ︖ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠳᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ

ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠣᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠳᠠᠵᠤ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠮ ᠪᠠ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠪᠴᠡᠭ᠌ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠴᠥᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦ᠋ ᠭᠦᠩ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠳ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠮ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ«ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ» ᠲᠤ᠄ ᠲᠠᠢ ᠴᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ« ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩᠯᠤ ᠲᠠᠢᠹᠦ᠋ ᠰᠢᠦᠢ᠂ ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠭᠤᠯ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠦ ᠴᠢᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦᠬᠦᠢ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃«ᠱᠢ ᠵᠢᠢ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ» ᠳᠤ« ᠺᠦᠸᠧ ᠳ᠋ᠢ ᡁᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌» ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ« ᠦᠶᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ (<ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ> ᠳᠦ ᠭᠦ᠋ ᠶᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠡᠢ) ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠲᠦ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠪᠠᠰᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩᠯᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᡁᠢ ᠵᠢᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ (<ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ> ᠳᠤ ᡁᠢ ᠵᠢᠦ ᠴᠧᠩ ᠭᠡᠵᠡᠢ) ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠦᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠲᠧᠦ ᠮᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠯᠣᠣ ᠴᠧᠩ ᠾᠧ ᠭᠣᠣᠯ (<ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ> ᠳᠤ ᠹᠦ ᠾᠧ ᠴᠧᠩ ᠭᠡᠵᠡᠢ) ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠦᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠰᠤ ᠯᠦ ᠴᠧᠩ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠦᠢ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠴᠥᠮ«ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ» ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠾᠦ ᠬᠠᠨ ᠶᠧ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃«ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ» ᠲᠤ ᠾᠧᠦ ᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄« ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠳᠦᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤᠬᠤᠢ» ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ«ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ» ᠪᠣᠯ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠴᠤ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤᠷ ᠴᠢᠳᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠢ ᠮᠧᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠨ᠂ ᠱᠢ ᠮᠧᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠬᠦᠮ ᠢᠯᠳᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠯᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠ ᡂᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠲᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠠ ᡂᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠢᠯ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠰᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠥᠬᠡᠨ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠰ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠲᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠰᠡᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ«ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ»᠂«ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ» ᠪᠣᠯᠤᠨ« ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ»᠂«ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ»᠂«ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠳᠤᠢ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠰᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠪᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠤᠮ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠮᠤ ᠬᠥᠨᠡᠰᠦ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠴᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠮᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠪᠤᠭᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠥᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠣᠪᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠥᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠣᠪᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠶᠡᠨᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠳᠣᠪᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠮᠤᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠮᠥᠨ᠂ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃

ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠨᠥᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠣᠣ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠹᠧᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082