ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  
ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ

ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠮᠤᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ

ᠨᠢᠭᠡ

1946 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ«ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠳ» ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠲᠠ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠦᠭᠬᠦᠨ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠠᠪᠴᠤ ᠫᠤᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠵᠢᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠳᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠳ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠥᠮᠦᠷᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠬᠦᠯᠴᠡᠭ᠌ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠵᠦᠭ᠌ ᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢᠴᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠭᠢᠯᠠᠪᠬᠢᠨ ᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠯᠡ︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠡ ᠭᠦᠶᠦᠵᠦ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠮᠡᠳᠴᠦ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠥᠰᠡᠷ ᠬᠡᠪᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂«ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ» ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢ ᠥᠭᠡᠯᠡᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ«ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠲᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠣᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠴᠢᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠰᠭᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠦᠷᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠁

ᠬᠣᠶᠠᠷ

ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠴᠡ«ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠄

ᠠᠭᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂

ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ

ᠠᠮᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ᠂

ᠠ ᠊᠊ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠲᠤᠭᠠᠳ

ᠣᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠢ︕ ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠴᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︕ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠰᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠰᠥᠨᠦᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠪᠡᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠭᠡᠯᠢᠲᠡᠢ︕ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂«ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ»᠂«ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭ»᠂«ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ» ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ«ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ» ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ - ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠥᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠱᠠᠩ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠯᠡᠭ᠌ ᠳᠣᠭᠤᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ᠂ ᠦᠬᠡᠨᠴᠡ ᠳᠣᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠁

ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠ︕ ᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠃ ᠠ᠂ ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ︕ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠬᠦ ᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨ︕

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠥᠬᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠣᠪᠤᠷ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠪᠠᠴᠤ ᠬᠥᠭᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠥᠮ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠳᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠥᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ᠂ ᠬᠠᠩᠵᠧᠦ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠯᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ᠂ ᠪᠣᠭᠴᠤ ᠪᠣᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠥᠮ ᠯᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠴᠥᠮ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠧᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠯᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠬᠤᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠡᠩᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠴᠥᠮ ᠯᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 1967 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠵᠡ ᠵᠡᠭᠡᠲᠦᠦ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ« ᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ» ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠣᠰᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠯᠪᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠪᠠ᠃

«ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠢᠵᠤ ᠲᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠶᠦᠭ᠌ ᠳ᠋ᠠ︕» ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠄

«ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ︖ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ︖ ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ︔ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠯᠡ︖︕ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ» ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃«ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠣᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ» ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠂ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ᠄

«ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠴᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠴᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠥᠴᠢᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ︕» ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠲᠡᠳᠡ᠂ ᠲᠠᠰ ᠨᠢᠰ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠯᠠᠩᠲᠤᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ︔ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠢᠪ ᠭᠣᠳ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠴᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠌ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠮᠲᠡᠷᠡᠨ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡᠲᠦᠪᠡ ᠁

ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︕

ᠳᠥᠷᠪᠡ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠠᠮᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠭᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠰᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠰᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠩᠭᠦᠲᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︕ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠶᠣᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ - ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠪ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠣᠮᠤᠭᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠩ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠤᠬᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠬᠢᠮᠠᠢ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠨᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠰᠭᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠡᠰᠡᠷᠤ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ︕ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ︕ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠰᠤᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠬᠤᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠣᠷᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠰᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠨ ᠢᠷᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠭᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠩ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠮᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠬᠣᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠪᠡ᠂ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠡᠷᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠰᠦᠮᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ︕ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠰᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠣᠮᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ︕

ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠭ᠌ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ
ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082