ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌

ᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ  

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

1᠂ ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠯᠤᠩᠭᠢᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃


2᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠢ(ai) ᠂ ᠡᠢ(ei) ᠂ ᠣᠢ(oi) ᠂ ᠤᠢ(ui) ᠂ ᠥᠢ(öi ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ) ᠂ ᠦᠢ(üi ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ Microsoft Baiti ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ 《᠊ᠢ᠌᠊》᠊ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ 《ii》᠊ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ᠂ Microsoft Baiti᠊ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ 《ai,ei,oi,ui,öi,üi 》᠊ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ 《ayi,eyi,oyi,uyi,öyi,üyi》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ 《ᠶ》᠊ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠥᠮ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ 《aii,eii,oii,uii,öii,üii》 ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

① ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ 《᠊ᠢ》 ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ 《ai,ei,oi,ui,öi,üi》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

② ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠭᠠᠷ 《ayi,eyi,oyi,uyi,öyi,üyi》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

③《aii,eii,oii,uii,öii,üii》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠵᠤ᠂《ai,ei,oi,ui,öi,üi》 ᠪᠣᠶᠤ 《ayi,eyi,oyi,uyi,öyi,üyi》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

④《᠊ᠢ》 ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ 《ayi,eyi,oyi,uyi,öyi,üyi》 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ 《᠊ᠶᠢ᠊》᠊ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ 《᠊ᠶᠢ᠍᠊》 ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ 《᠊ᠶᠢ᠍᠊》᠊ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ FVS3᠊ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ :

ᠰᠠᠶᠢ᠍ᠬᠠᠨ(sayiGhan)

ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ(mayiGg)

ᠵᠠᠶᠢ᠍ᠭ(jayiGg)

ᠳᠣᠶᠢ᠍ᠬᠤ(dwyiGhv)

ᠳᠠᠶᠢ᠍ᠭ(dayiGg)

ᠰᠡᠶᠢ᠍ᠭ᠌(seyiGgF) ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠵᠢᠱ᠋ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ

ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ naiGma

ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ namayDi

ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ qimayDi ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃


3᠂ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ 《ᠢ(i)》᠊ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ 《᠊ᠭ᠍᠊(᠊ᠭ᠌)》 ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ 80% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎᠎ᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ 《ᠢ(i)》᠊ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ 《᠊ᠭ᠍᠊》 ᠪᠠ 《᠊ᠭ᠌》 ᠢ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ 《igG》 ᠪᠤᠶᠤ《 igF》᠊ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠳᠣ᠂Microsoft ᠬᠢᠭᠡᠳ Apple ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ 《ᠢ(i)》᠊ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠎ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ 《᠊ᠭ᠍᠊》 ᠪᠠ 《᠊ᠭ᠌》 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠨᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ 80% ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 20%ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠦᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠥᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎᠎ᠠ--《igG》 ᠪᠤᠶᠤ《 igF》 ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ : D=FVS1(180B)᠂ F=FVS2(180C)᠂ G=FVS3(180D)

ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ
email : mongol@almas.co.jp
tel : +81-3-5688-2081
fax : +81-3-5688-2082